Lê Thị Minh Thu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
386 lượt
Số lượt thích
30 lượt
Thành viên từ
30/04/2022
Liên hệ
Kỹ năng
btcm

2023-01-11 12:07:07 · 26 views

Btcm

2022-12-12 18:01:12 · 39 views

BTVN

2022-12-02 17:12:58 · 58 views

btvn

2022-11-28 19:37:16 · 18 views

BTCM

2022-10-19 17:47:47 · 46 views

btvn

2022-10-10 19:15:35 · 18 views

btvn

2022-10-05 19:06:39 · 16 views

btvn

2022-10-03 12:55:58 · 28 views

btvn

2022-09-28 17:27:33 · 9 views

bt kt mon

2022-09-21 17:42:48 · 53 views

btvn

2022-09-14 17:54:01 · 18 views

btvn

2022-09-12 19:01:49 · 18 views

btvn

2022-09-09 14:13:25 · 19 views

btvn

2022-08-31 17:19:25 · 20 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 14 /31

BTVN Buổi 1

btvn

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

btvn

BTVN B4

btvn

BTVN B5

btvn

BTVN B6

BTCK

bt kt mon

[PS] BTVN Buổi 1

btvn

[PS] BTVN Buổi 2

btvn

[PS] BTVN Buổi 3

btvn

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

btvn

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

BTCM

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

btvn

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

BTVN

Final Assignment Fundamental

Btcm

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

btcm

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 14 /31

BTVN Buổi 1

btvn

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

btvn

BTVN B4

btvn

BTVN B5

btvn

BTVN B6

BTCK

bt kt mon

[PS] BTVN Buổi 1

btvn

[PS] BTVN Buổi 2

btvn

[PS] BTVN Buổi 3

btvn

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

btvn

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

BTCM

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

btvn

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

BTVN

Final Assignment Fundamental

Btcm

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

btcm