Tìm kiếm
Lê Thị Minh Thu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
278 lượt
Số lượt thích
26 lượt
Thành viên từ
30/04/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2022-12-02 17:12:58 · 54 views

btvn

2022-11-28 19:37:16 · 18 views

BTCM

2022-10-19 17:47:47 · 39 views

btvn

2022-10-10 19:15:35 · 15 views

btvn

2022-10-05 19:06:39 · 13 views

btvn

2022-10-03 12:55:58 · 25 views

btvn

2022-09-28 17:27:33 · 7 views

bt kt mon

2022-09-21 17:42:48 · 41 views

btvn

2022-09-14 17:54:01 · 17 views

btvn

2022-09-12 19:01:49 · 15 views

btvn

2022-09-09 14:13:25 · 15 views

btvn

2022-08-31 17:19:25 · 19 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 12 /25

BTVN Buổi 1

btvn

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

btvn

BTVN B4

btvn

BTVN B5

btvn

BTVN B6

BTCK

bt kt mon

[PS] BTVN Buổi 1

btvn

[PS] BTVN Buổi 2

btvn

[PS] BTVN Buổi 3

btvn

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

btvn

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

BTCM

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

btvn

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

BTVN

Final Assignment Fundamental

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 12 /25

BTVN Buổi 1

btvn

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

btvn

BTVN B4

btvn

BTVN B5

btvn

BTVN B6

BTCK

bt kt mon

[PS] BTVN Buổi 1

btvn

[PS] BTVN Buổi 2

btvn

[PS] BTVN Buổi 3

btvn

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

btvn

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

BTCM

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

btvn

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

BTVN

Final Assignment Fundamental