Nguyễn Quang Thắng
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
9 lượt
Thành viên từ
03/05/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B1

2022-05-24 18:45:50 · 1 views

Bài Giữa Kỳ

2022-05-24 18:45:01 · 8 views

AI 88.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

Bài Giữa Kỳ

BTVN B6

BTCK

Xem bằng