Hoàng Phương Thủy

@Thykio

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
822 lượt
Số lượt thích
23 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
05/05/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Love is a rose bush with thorns

2022-09-30 17:42:57 · 83 views

Mòe

2022-09-27 18:22:42 · 54 views

Heydar Aliyev Theatre

2022-09-21 14:03:48 · 57 views

Vệ Thần

2022-09-16 15:38:29 · 38 views

Hà Nội

2022-09-13 23:17:06 · 92 views

Isometric nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

2022-09-12 15:11:21 · 91 views

tập vẽ Đét

2022-09-07 11:58:45 · 165 views

Bài tập AI_ Buổi 2

2022-09-04 23:53:09 · 115 views

Bài tập 1

2022-08-30 19:26:34 · 127 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 9 /10

BTVN Buổi 1

Bài tập 1

BTVN Buổi 2

Bài tập AI_ Buổi 2

BTVN Buổi 3

tập vẽ Đét

BTVN B4

Isometric nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

BTVN B5

Hà Nội

BTVN B6

Vệ Thần

BTCK

Heydar Aliyev Theatre

[PS] BTVN Buổi 1

Mòe

[PS] BTVN Buổi 2

Love is a rose bush with thorns

[PS] BTVN Buổi 3