Trịnh Xuân Truân

@choat

trong art có art

Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
1281 lượt
Số lượt thích
58 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
08/05/2022
Liên hệ
Kỹ năng
đôi 3 lời - choat

2023-01-11 19:54:48 · 19 views

Bài Tập Kết Thúc Môn : NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ

2022-12-11 18:56:07 · 148 views

BILLBOARD magazine kendrick lamar

2022-12-02 20:19:47 · 38 views

Vietnam Tet Holiday 2023 by CHOAT aka X.Truân

2022-11-23 16:41:08 · 72 views

bai tap mau

2022-11-02 17:56:45 · 12 views

MOODLINE

2022-10-28 17:13:18 · 17 views

20 tấm poster phim

2022-10-26 17:45:00 · 34 views

Bài Tập Kết Thúc Môn PTS - choat aka X.Truân

2022-10-16 16:05:26 · 154 views

ai? ... la nguoi dau hon

2022-10-12 16:45:04 · 35 views

.. / .-.. --- ...- . / .- .-.. .-.. / ...-- ----- ----- ----- *morse*

2022-10-07 01:36:14 · 55 views

Kendrick Lamar - HUMBLE // CHOAT

2022-10-05 01:15:15 · 65 views

bún + nứt = bunnut

2022-09-30 11:58:45 · 105 views

bài tập kết thúc môn - Opera Theater Harbin

2022-09-21 12:02:14 · 265 views

BAI TAP VE NHA SO 5

2022-09-13 16:51:47 · 66 views

BAI VE NHA SO 3

2022-09-07 00:06:42 · 99 views

bai tap ve nha so 2

2022-09-03 16:38:44 · 97 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 1 /72
Số Topic đã hoàn thành: 16 /31

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

bai tap ve nha so 2

BTVN Buổi 3

BAI VE NHA SO 3

BTVN B4

BTVN B5

BAI TAP VE NHA SO 5

BTVN B6

BTCK

bài tập kết thúc môn - Opera Theater Harbin

[PS] BTVN Buổi 1

[PS] BTVN Buổi 2

bún + nứt = bunnut

[PS] BTVN Buổi 3

Kendrick Lamar - HUMBLE // CHOAT

[PS] BTVN Buổi 4

.. / .-.. --- ...- . / .- .-.. .-.. / ...-- ----- ----- ----- *morse*

[PS] BTVN Buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

ai? ... la nguoi dau hon

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Bài Tập Kết Thúc Môn PTS - choat aka X.Truân

BTVN Buổi 1

20 tấm poster phim

BTVN Buổi 2

MOODLINE

[FD] BTVN Buổi 4

bai tap mau

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

Vietnam Tet Holiday 2023 by CHOAT aka X.Truân

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

BILLBOARD magazine kendrick lamar

Final Assignment Fundamental

Bài Tập Kết Thúc Môn : NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

đôi 3 lời - choat