Trịnh Xuân Truân

@choat

freelance music producer

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
532 lượt
Số lượt thích
16 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
08/05/2022
Liên hệ
Kỹ năng
bún + nứt = bunnut

2022-09-30 11:58:45 · 84 views

bài tập kết thúc môn - Opera Theater Harbin

2022-09-21 12:02:14 · 104 views

BAI TAP VE NHA SO 5

2022-09-13 16:51:47 · 60 views

BAI VE NHA SO 3

2022-09-07 00:06:42 · 90 views

bai tap ve nha so 2

2022-09-03 16:38:44 · 93 views

bAI TAP SO 1

2022-08-31 00:24:29 · 101 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 6 /10

BTVN Buổi 1

bAI TAP SO 1

BTVN Buổi 2

bai tap ve nha so 2

BTVN Buổi 3

BAI VE NHA SO 3

BTVN B4

BTVN B5

BAI TAP VE NHA SO 5

BTVN B6

BTCK

bài tập kết thúc môn - Opera Theater Harbin

[PS] BTVN Buổi 1

[PS] BTVN Buổi 2

bún + nứt = bunnut

[PS] BTVN Buổi 3