Lê Đức Tuấn
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
821 lượt
Số lượt thích
19 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
12/05/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Lê Đức Tuấn BTCM

2023-01-11 08:41:08 · 25 views

Lê Đức Tuấn

2022-12-12 19:51:42 · 22 views

Lê Đức Tuấn

2022-10-17 21:14:14 · 89 views

Lê Đức Tuấn_Double Exposure

2022-10-07 14:19:25 · 167 views

Lê Đức Tuấn_Collage Art

2022-10-02 20:29:55 · 34 views

Lê Đức Tuấn

2022-09-28 17:45:49 · 15 views

Lê Đức Tuấn

2022-09-21 12:57:26 · 96 views

Lê Đức Tuấn

2022-09-13 21:53:54 · 51 views

Lê Đức Tuấn

2022-09-11 16:45:07 · 137 views

Lê Đức Tuấn

2022-09-07 08:50:45 · 166 views

Lê Đức Tuấn

2022-08-31 18:48:19 · 19 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 11 /31

BTVN Buổi 1

Lê Đức Tuấn

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

Lê Đức Tuấn

BTVN B4

Lê Đức Tuấn

BTVN B5

Lê Đức Tuấn

BTVN B6

BTCK

Lê Đức Tuấn

[PS] BTVN Buổi 1

Lê Đức Tuấn

[PS] BTVN Buổi 2

Lê Đức Tuấn_Collage Art

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

Lê Đức Tuấn_Double Exposure

[PS] BTVN Buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Lê Đức Tuấn

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental

Lê Đức Tuấn

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

Lê Đức Tuấn BTCM