Nguyễn Nhật Linh
Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
607 lượt
Số lượt thích
45 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
20/05/2022
Lần cuối Online
29-08-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2023-01-11 14:33:24 · 26 views

BTVN ID

2022-12-21 17:56:56 · 9 views

BÀI TẬP CUỐI MÔN FD

2022-12-12 17:46:34 · 32 views

Lipstick

2022-11-28 18:58:56 · 30 views

Ochihi's product

2022-11-23 17:52:44 · 33 views

MENU

2022-11-07 18:17:04 · 13 views

BTVN

2022-11-02 18:08:31 · 12 views

Ochihi

2022-10-26 18:37:18 · 13 views

Ochihi's product

2022-10-19 18:05:17 · 39 views

Ochihi's product

2022-10-12 15:13:24 · 37 views

OCHIHI

2022-10-10 19:18:35 · 40 views

Ochihi

2022-10-07 13:45:58 · 47 views

Black swan

2022-10-05 17:43:22 · 25 views

OCHIHI

2022-09-28 16:14:26 · 17 views

Ribbon Chapple Japan

2022-09-21 17:47:27 · 68 views

BTVN 5

2022-09-14 14:32:21 · 23 views

BT3

2022-09-07 18:29:39 · 68 views

BT2

2022-09-05 18:27:51 · 26 views

BTVN 1

2022-08-31 14:50:29 · 49 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 1 /72
Số Topic đã hoàn thành: 19 /31

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN Buổi 2

BT2

BTVN Buổi 3

BT3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN 5

BTVN B6

BTCK

Ribbon Chapple Japan

[PS] BTVN Buổi 1

OCHIHI

[PS] BTVN Buổi 2

[PS] BTVN Buổi 3

Black swan

[PS] BTVN Buổi 4

Ochihi

[PS] BTVN Buổi 5

OCHIHI

[PS] BTVN Buổi 6

Ochihi's product

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Ochihi's product

BTVN Buổi 1

Ochihi

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

BTVN

[PS] BTVN Buổi 5

MENU

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

Ochihi's product

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

Lipstick

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental

BÀI TẬP CUỐI MÔN FD

BTVN B1

BTVN ID

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

BTCK