Tìm kiếm
Chu Thị Thủy
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
360 lượt
Số lượt thích
22 lượt
Thành viên từ
23/05/2022
Liên hệ
Kỹ năng
btvn

2022-12-02 16:50:05 · 33 views

btvn

2022-11-28 18:28:27 · 25 views

btvn

2022-10-19 17:17:20 · 40 views

btvn

2022-10-10 17:18:46 · 22 views

btvn

2022-10-07 15:43:27 · 21 views

BTVN

2022-09-30 16:17:57 · 35 views

BTVN

2022-09-28 14:39:06 · 15 views

bài tập hết môn

2022-09-21 17:18:01 · 54 views

btvn6

2022-09-16 16:33:38 · 28 views

btvn5

2022-09-14 16:44:35 · 14 views

BTVN3

2022-09-09 09:07:41 · 39 views

BTVN2

2022-09-05 16:54:44 · 13 views

BTVN 1

2022-08-31 14:55:44 · 21 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 13 /25

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN Buổi 2

BTVN2

BTVN Buổi 3

BTVN3

BTVN B4

BTVN B5

btvn5

BTVN B6

btvn6

BTCK

bài tập hết môn

[PS] BTVN Buổi 1

BTVN

[PS] BTVN Buổi 2

BTVN

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

btvn

[PS] BTVN Buổi 5

btvn

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

btvn

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

btvn

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

btvn

Final Assignment Fundamental