Tìm kiếm
Nguyễn Văn Thắng
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
103 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
25/05/2022
Lần cuối Online
29-08-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTCM

2022-10-19 16:36:51 · 37 views

BTVN buổi 5

2022-09-14 02:36:39 · 33 views

BVTN Buổi 1

2022-08-31 03:56:49 · 33 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 3 /25

BTVN Buổi 1

BVTN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN buổi 5

BTVN B6

BTCK

[PS] BTVN Buổi 1

[PS] BTVN Buổi 2

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

BTCM

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental