Nguyễn Linh

@NNLinh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
1753 lượt
Số lượt thích
22 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
25/05/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Thiết kế 3D
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Thiết kế 3D
Liên hệ
Kỹ năng
Victreebel

2022-08-17 10:06:38 · 213 views

Text

2022-08-12 11:29:17 · 190 views

Perfume Bottle

2022-08-10 15:00:57 · 272 views

Isometric Room

2022-08-03 10:15:14 · 334 views

NNLinh

2022-07-29 15:08:58 · 113 views

NNLinh

2022-07-15 12:55:57 · 302 views

Lava Lamp

2022-07-12 16:57:42 · 212 views

Ngoc Linh

2022-07-07 21:50:27 · 117 views

3D 1.1
Thiết kế 3D
Giảng viên:
Hiếu Bùi
Trợ giảng:
An Khang
Số buổi đã học: 18 /16
Số Topic đã hoàn thành: 8 /11

Modeling một tòa nhà sử dụng các khối hộp cơ bản

Ngoc Linh

Hoàn thiện một cảnh đơn giản

Lava Lamp

BTVN Buổi 3

NNLinh

Hoàn thiện một Room Isometric

Isometric Room

Hoàn thành một họa tiết trang trí ứng dụng Curve Modeling

Hoàn thiện Gameboy sử dụng các Modifier đã học

NNLinh

Sử dụng những kiến thức về UV và texture làm một cảnh về các bộ đồ vật cần trải UV

Perfume Bottle

Hoàn thành một poster text sử dụng các kiến thức đã học

Text

Hoàn thiện một Pokemon sử dụng các kiến thức đã học

Victreebel

SCULPTING CƠ BẢN

[BUỔI 24] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Xem bằng