Phạm Hồng Sơn
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
276 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Thành viên từ
25/05/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Arcane

2023-01-11 14:10:54 · 26 views

Hoàn thiện catalog

2022-12-28 17:48:30 · 4 views

Làm lại giống mẫu

2022-12-26 17:58:41 · 13 views

Làm layout theo mẫu

2022-12-23 17:52:10 · 5 views

NIKE

2022-12-12 17:58:33 · 40 views

Fanta

2022-10-19 18:22:32 · 32 views

BTVN B4

2022-10-07 18:04:29 · 16 views

BTVN B2

2022-09-30 18:02:25 · 31 views

BTVN B1

2022-09-28 17:47:24 · 7 views

Bài tập cuối môn học

2022-09-21 18:14:04 · 36 views

BTVN 5

2022-09-14 18:02:29 · 6 views

BTVN buổi 3

2022-09-09 09:00:43 · 31 views

Bai tap buoi 2

2022-09-05 12:27:32 · 24 views

Bai 1

2022-08-31 18:59:37 · 5 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 14 /31

BTVN Buổi 1

Bai 1

BTVN Buổi 2

Bai tap buoi 2

BTVN Buổi 3

BTVN buổi 3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN 5

BTVN B6

BTCK

Bài tập cuối môn học

[PS] BTVN Buổi 1

BTVN B1

[PS] BTVN Buổi 2

BTVN B2

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

BTVN B4

[PS] BTVN Buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Fanta

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental

NIKE

BTVN B1

BTVN Buổi 2

Làm layout theo mẫu

BTVN B3

Làm lại giống mẫu

BTVN Buổi 4

Hoàn thiện catalog

BTVN Buổi 5

BTCK

Arcane

GD - Danh sách chờ (Hà Nội)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0