Tìm kiếm
Trần Ánh Dương
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
76 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
26/05/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Trần Ánh Dương nộp bài

2022-11-07 17:59:12 · 14 views

Opera Theater Harbin

2022-09-21 16:53:20 · 43 views

BTVN 2

2022-09-05 16:19:06 · 19 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 3 /25

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN 2

BTVN Buổi 3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B6

BTCK

Opera Theater Harbin

[PS] BTVN Buổi 1

[PS] BTVN Buổi 2

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

Trần Ánh Dương nộp bài

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental