Lê Trung Thành
Dự án đã thực hiện
29 dự án
Số lượt xem
1254 lượt
Số lượt thích
32 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
08/06/2022
Liên hệ
Kỹ năng
lê trung thành nộp bài

2023-01-10 16:10:53 · 53 views

lê trung thành

2022-12-30 10:07:06 · 18 views

letrung thanh nop bai

2022-12-28 16:26:56 · 15 views

le trung thanh

2022-12-23 18:09:31 · 5 views

lê trung thành nộp bài

2022-12-21 18:02:19 · 10 views

Ấn phẩm phim avatar 2

2022-12-12 12:43:50 · 77 views

lê trung thành nộp bài

2022-12-02 11:27:31 · 42 views

lê trung thành nộp bài

2022-11-30 14:35:39 · 34 views

lê trung thành nộp bài

2022-11-28 11:09:13 · 41 views

lê trung thành nộp bài

2022-11-25 12:00:48 · 40 views

lê trung thành nộp bài

2022-11-23 17:50:42 · 29 views

lê trung thành

2022-11-18 16:35:16 · 26 views

lê trung thành nộp bài

2022-11-02 16:24:36 · 24 views

lê trung thành nộp bài

2022-10-28 15:57:57 · 20 views

lê trung thành nộp bài

2022-10-26 17:50:53 · 18 views

lê trung thành nộp bài

2022-10-18 22:57:33 · 97 views

lê trung thành nộp bài

2022-10-12 14:28:38 · 35 views

lê trung thành nộp bài

2022-10-10 16:35:06 · 35 views

lê trung thành

2022-10-07 11:44:58 · 157 views

lê trung thành nộp bài

2022-10-05 17:41:51 · 13 views

lê trung thành nộp bài

2022-10-03 13:37:54 · 28 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-28 09:59:25 · 41 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-20 23:51:30 · 191 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-16 17:16:17 · 31 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-14 12:06:49 · 19 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-12 11:38:02 · 37 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-08 09:47:24 · 53 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-05 17:59:54 · 8 views

lê trung thành nộp bài

2022-08-31 14:23:33 · 57 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 1 /72
Số Topic đã hoàn thành: 29 /31

BTVN Buổi 1

lê trung thành nộp bài

BTVN Buổi 2

lê trung thành nộp bài

BTVN Buổi 3

lê trung thành nộp bài

BTVN B4

lê trung thành nộp bài

BTVN B5

lê trung thành nộp bài

BTVN B6

lê trung thành nộp bài

BTCK

lê trung thành nộp bài

[PS] BTVN Buổi 1

lê trung thành nộp bài

[PS] BTVN Buổi 2

lê trung thành nộp bài

[PS] BTVN Buổi 3

lê trung thành nộp bài

[PS] BTVN Buổi 4

lê trung thành

[PS] BTVN Buổi 5

lê trung thành nộp bài

[PS] BTVN Buổi 6

lê trung thành nộp bài

[PS] Bài Tập Cuối Môn

lê trung thành nộp bài

BTVN Buổi 1

lê trung thành nộp bài

BTVN Buổi 2

lê trung thành nộp bài

[FD] BTVN Buổi 4

lê trung thành nộp bài

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

lê trung thành

FD-BTVN11

lê trung thành nộp bài

BTVN Buổi 12

lê trung thành nộp bài

BTVN Buổi 13

lê trung thành nộp bài

BTVN Buổi 14

lê trung thành nộp bài

BTVN Buổi 15

lê trung thành nộp bài

Final Assignment Fundamental

Ấn phẩm phim avatar 2

BTVN B1

lê trung thành nộp bài

BTVN Buổi 2

le trung thanh

BTVN B3

BTVN Buổi 4

letrung thanh nop bai

BTVN Buổi 5

lê trung thành

BTCK

lê trung thành nộp bài