Tìm kiếm
Trần Minh Tuấn

1

Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
321 lượt
Số lượt thích
22 lượt
Thành viên từ
22/06/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Tạp chí khởi nghiệp

2022-12-02 11:05:29 · 29 views

Nước hoa lau sàn

2022-11-28 17:00:44 · 27 views

Minh Tuấn

2022-11-25 08:36:14 · 32 views

Minh Tuấn

2022-10-19 19:35:42 · 42 views

Minh Tuấn

2022-10-10 16:00:42 · 59 views

Minh Tuấn

2022-10-03 17:52:35 · 20 views

Minh Tuấn

2022-09-21 14:39:17 · 69 views

Minh Tuấn

2022-09-14 11:04:37 · 27 views

Trần Minh Tuấn

2022-09-09 19:12:39 · 7 views

Trần Minh Tuấn

2022-08-31 19:10:27 · 9 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 10 /25

BTVN Buổi 1

Trần Minh Tuấn

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

Trần Minh Tuấn

BTVN B4

BTVN B5

Minh Tuấn

BTVN B6

BTCK

Minh Tuấn

[PS] BTVN Buổi 1

[PS] BTVN Buổi 2

Minh Tuấn

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

Minh Tuấn

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Minh Tuấn

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

Minh Tuấn

BTVN Buổi 13

Nước hoa lau sàn

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Tạp chí khởi nghiệp

Final Assignment Fundamental

GD 1-1 (HN)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /13