Trần Minh Tuấn

1

Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
384 lượt
Số lượt thích
23 lượt
Thành viên từ
22/06/2022
Liên hệ
Kỹ năng
btck

2022-12-12 19:12:43 · 28 views

Tạp chí khởi nghiệp

2022-12-02 11:05:29 · 37 views

Nước hoa lau sàn

2022-11-28 17:00:44 · 29 views

Minh Tuấn

2022-11-25 08:36:14 · 36 views

Minh Tuấn

2022-10-19 19:35:42 · 46 views

Minh Tuấn

2022-10-10 16:00:42 · 61 views

Minh Tuấn

2022-10-03 17:52:35 · 21 views

Minh Tuấn

2022-09-21 14:39:17 · 75 views

Minh Tuấn

2022-09-14 11:04:37 · 28 views

Trần Minh Tuấn

2022-09-09 19:12:39 · 11 views

Trần Minh Tuấn

2022-08-31 19:10:27 · 12 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 11 /31

BTVN Buổi 1

Trần Minh Tuấn

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

Trần Minh Tuấn

BTVN B4

BTVN B5

Minh Tuấn

BTVN B6

BTCK

Minh Tuấn

[PS] BTVN Buổi 1

[PS] BTVN Buổi 2

Minh Tuấn

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

Minh Tuấn

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Minh Tuấn

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

Minh Tuấn

BTVN Buổi 13

Nước hoa lau sàn

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Tạp chí khởi nghiệp

Final Assignment Fundamental

btck

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

GD 1-1 (HN)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /13