Phùng Tiến Đạt
Dự án đã thực hiện
25 dự án
Số lượt xem
1620 lượt
Số lượt thích
76 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
18/07/2022
Lần cuối Online
21-09-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Lookbook

2023-01-11 08:55:20 · 33 views

Catalog

2022-12-28 15:30:19 · 21 views

Indesign

2022-12-26 11:14:22 · 21 views

Indesign

2022-12-23 15:45:41 · 13 views

Fundamental

2022-12-12 17:38:28 · 44 views

Emagazine

2022-12-02 17:39:17 · 49 views

Game

2022-11-30 19:13:26 · 225 views

Cetaphil

2022-11-28 17:05:59 · 213 views

TẾT

2022-11-23 17:28:07 · 35 views

Hot Pizza

2022-11-07 16:53:14 · 32 views

Color

2022-11-02 17:03:44 · 16 views

Poster

2022-10-26 17:33:45 · 28 views

Strongbow

2022-10-19 08:50:24 · 308 views

Retouch

2022-10-12 17:43:45 · 19 views

Milk

2022-10-10 16:34:08 · 43 views

Something So Hot

2022-10-07 14:10:33 · 26 views

Not Hip Hop & Flower

2022-10-05 15:06:28 · 30 views

Collage Art_PTS2

2022-09-30 17:18:17 · 43 views

Bài tập pts 1

2022-09-28 16:57:06 · 15 views

Bài tập cuối khóa

2022-09-21 12:34:22 · 143 views

Bai tap buoi 6

2022-09-16 15:37:30 · 26 views

Bài tập 4

2022-09-12 18:28:15 · 46 views

Bài tập buổi 3

2022-09-09 17:27:13 · 19 views

Bài tập buổi 2

2022-09-05 16:26:00 · 109 views

Phùng Tiến Đạt

2022-08-31 13:53:04 · 63 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 1 /72
Số Topic đã hoàn thành: 25 /31

BTVN Buổi 1

Phùng Tiến Đạt

BTVN Buổi 2

Bài tập buổi 2

BTVN Buổi 3

Bài tập buổi 3

BTVN B4

Bài tập 4

BTVN B5

BTVN B6

Bai tap buoi 6

BTCK

Bài tập cuối khóa

[PS] BTVN Buổi 1

Bài tập pts 1

[PS] BTVN Buổi 2

Collage Art_PTS2

[PS] BTVN Buổi 3

Not Hip Hop & Flower

[PS] BTVN Buổi 4

Something So Hot

[PS] BTVN Buổi 5

Milk

[PS] BTVN Buổi 6

Retouch

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Strongbow

BTVN Buổi 1

Poster

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

Color

[PS] BTVN Buổi 5

Hot Pizza

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

TẾT

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

Cetaphil

BTVN Buổi 14

Game

BTVN Buổi 15

Emagazine

Final Assignment Fundamental

Fundamental

BTVN B1

BTVN Buổi 2

Indesign

BTVN B3

Indesign

BTVN Buổi 4

Catalog

BTVN Buổi 5

BTCK

Lookbook