Tìm kiếm
Lê Thị Phương Linh
Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
551 lượt
Số lượt thích
56 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
22/07/2022
Lần cuối Online
21-09-2022
Liên hệ
Kỹ năng
game

2022-11-30 19:17:21 · 6 views

xyz

2022-11-28 18:31:29 · 24 views

tết

2022-11-23 17:52:49 · 34 views

abc

2022-11-07 18:19:11 · 9 views

moodline

2022-10-28 17:01:27 · 14 views

poster

2022-10-26 15:49:31 · 28 views

abc

2022-10-19 18:40:35 · 50 views

l_igper

2022-10-12 17:11:50 · 25 views

ligper

2022-10-07 18:02:02 · 28 views

l_igper

2022-10-05 19:07:04 · 21 views

l_igper

2022-10-03 15:46:18 · 31 views

abc

2022-09-28 17:17:11 · 9 views

btck

2022-09-21 19:08:27 · 64 views

btvn

2022-09-16 18:55:53 · 22 views

btvn

2022-09-14 18:29:30 · 24 views

cho em nộp trước 1 nửa......ㅜㅜ

2022-09-12 19:07:28 · 29 views

BTVN

2022-09-09 17:10:19 · 30 views

btvn

2022-09-05 19:20:12 · 11 views

btvn

2022-08-31 18:56:13 · 61 views

house AI

2022-08-31 18:25:46 · 31 views

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 19 /25

BTVN Buổi 1

btvn

BTVN Buổi 2

btvn

BTVN Buổi 3

BTVN

BTVN B4

cho em nộp trước 1 nửa......ㅜㅜ

BTVN B5

btvn

BTVN B6

btvn

BTCK

btck

[PS] BTVN Buổi 1

abc

[PS] BTVN Buổi 2

l_igper

[PS] BTVN Buổi 3

l_igper

[PS] BTVN Buổi 4

ligper

[PS] BTVN Buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

l_igper

[PS] Bài Tập Cuối Môn

abc

BTVN Buổi 1

poster

BTVN Buổi 2

moodline

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

abc

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

tết

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

xyz

BTVN Buổi 14

game

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental