Lê Thị Phương Linh
Dự án đã thực hiện
24 dự án
Số lượt xem
766 lượt
Số lượt thích
60 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
22/07/2022
Lần cuối Online
21-09-2022
Liên hệ
Kỹ năng
btvn

2023-03-04 18:59:47 · 9 views

btvn

2023-03-02 18:49:24 · 18 views

btvn

2023-02-07 18:43:54 · 3 views

abc

2022-12-12 19:04:34 · 27 views

game

2022-11-30 19:17:21 · 13 views

xyz

2022-11-28 18:31:29 · 31 views

tết

2022-11-23 17:52:49 · 39 views

abc

2022-11-07 18:19:11 · 12 views

moodline

2022-10-28 17:01:27 · 14 views

poster

2022-10-26 15:49:31 · 32 views

abc

2022-10-19 18:40:35 · 55 views

l_igper

2022-10-12 17:11:50 · 28 views

ligper

2022-10-07 18:02:02 · 31 views

l_igper

2022-10-05 19:07:04 · 23 views

l_igper

2022-10-03 15:46:18 · 35 views

abc

2022-09-28 17:17:11 · 11 views

btck

2022-09-21 19:08:27 · 86 views

btvn

2022-09-16 18:55:53 · 28 views

btvn

2022-09-14 18:29:30 · 26 views

cho em nộp trước 1 nửa......ㅜㅜ

2022-09-12 19:07:28 · 32 views

BTVN

2022-09-09 17:10:19 · 38 views

btvn

2022-09-05 19:20:12 · 14 views

btvn

2022-08-31 18:56:13 · 121 views

house AI

2022-08-31 18:25:46 · 40 views

GD - Danh sách chờ (Hà Nội)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu GD 33.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Dương Đức Anh
Số buổi đã học: 4 /72
Số Topic đã hoàn thành: 3 /40

[AI] BTVN Buổi 1

[AI] BTVN Buổi 2

[AI] BTVN Buổi 3

[AI] BTVN Buổi 4

[AI] BTVN Buổi 5

[AI] BTVN Buổi 6

[AI] Bài Tập Cuối Môn

[PS] BTVN Buổi 1

[PS] BTVN Buổi 2

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

[FD] BTVN Buổi 1

[FD] BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[FD] BTVN Buổi 5

[FD] BTVN Buổi 6

[FD] BTVN Buổi 7

[FD] BTVN Buổi 11

[FD] BTVN Buổi 12

[FD] BTVN Buổi 13

[FD] BTVN Buổi 14

[FD] BTVN Buổi 15

[FD] BTVN Buổi 16

[FD] BTVN Buổi 17

[FD] Bài Tập Cuối Môn

[ID] BTVN Buổi 1

[ID] BTVN Buổi 2

btvn

[ID] BTVN Buổi 3

[ID] BTVN Buổi 4

[ID] BTVN Buổi 5

[ID] Bài Tập Cuối Môn

[BR] BTVN Buổi 2

[BR] BTVN Buổi 3

btvn

[BR] BTVN Buổi 4

btvn

[BR] BTVN Buổi 5

[BR] BTVN Buổi 6

[BR] BTVN Buổi 7