Tìm kiếm
Bùi Ngọc Quỳnh
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
92 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
18/08/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 03

2022-09-13 15:47:25 · 55 views

BTVN 02

2022-09-13 15:46:12 · 4 views

BTVN Buổi 1 - Bùi Ngọc Quỳnh

2022-09-05 22:38:38 · 33 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN Buổi 01

BTVN Buổi 1 - Bùi Ngọc Quỳnh

BTVN Buổi 02

BTVN 02

BTVN Buổi 03

BTVN 03

BT Giữa khoá

BT Cuối khoá