Ngô Hồng Lam
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
126 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
30/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-09-22 19:01:13 · 9 views

BTVN 03

2022-09-17 09:06:31 · 43 views

BTVN GK

2022-09-17 09:03:35 · 9 views

BTVN #2: Thiết kế mới 02 màn hình mobile có chứa Card

2022-09-08 14:43:17 · 14 views

BTVN 01

2022-09-02 08:29:46 · 51 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 01

BTVN 01

BTVN Buổi 02

BTVN #2: Thiết kế mới 02 màn hình mobile có chứa Card

BTVN Buổi 03

BTVN 03

BT Giữa khoá

BTVN GK

BT Cuối khoá

BTCK

Bằng Giỏi