Hoàng Lê Phương Dung

79

Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
05/09/2022
Liên hệ
Kỹ năng
AI 92.101 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Lê Trần Huyền Trang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID DANH SÁCH CHỜ SG
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0