Tìm kiếm
Nguyễn Viết Đình Duy
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
228 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
05/09/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 22 - ANIMATION CÂY QUẠT

2022-12-03 16:30:00 · 14 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 20 - DỰNG HỘP NGŨ CỐC VÀ RENDER

2022-11-22 15:12:18 · 19 views

BTVN - BUỔI 18 - DỰNG NHÂN VẬT ĐƠN GIẢN

2022-11-19 17:54:50 · 63 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2 - MATERIAL

2022-11-15 12:55:32 · 13 views

BTVN BUỔI 11 - 3D TYPOGRAPHY

2022-11-12 21:54:42 · 50 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BLENDER BUỔI 12

2022-10-29 18:06:52 · 31 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 9

2022-10-09 17:21:24 · 25 views

BÀI TẬP BLENDER BUỔI 1

2022-09-11 20:55:29 · 13 views

3D 1.91
Thiết kế 3D
Giảng viên:
Nguyễn Vân Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Vân Thanh
Số buổi đã học: 17 /24
Số Topic đã hoàn thành: 8 /17

Buổi 1

BÀI TẬP BLENDER BUỔI 1

Buổi 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2 - MATERIAL

Buổi 3

Buổi 4

Buổi 6

Buổi 7

Buổi 8

Buổi 9

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 9

Buổi 10

Buổi 11

BTVN BUỔI 11 - 3D TYPOGRAPHY

Buổi 12

BÀI TẬP VỀ NHÀ BLENDER BUỔI 12

Buổi 18

BTVN - BUỔI 18 - DỰNG NHÂN VẬT ĐƠN GIẢN

Buổi 20

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 20 - DỰNG HỘP NGŨ CỐC VÀ RENDER

Buổi 21

Buổi 22

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 22 - ANIMATION CÂY QUẠT

Buổi 23

Buổi 24 - Bài tập cuối kỳ