Đào Tuyết Mai
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
10 lượt
Thành viên từ
22/11/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Tuyết Mai

2022-12-07 18:54:40 · 10 views

PP 95.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

[BTVN] - Buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

Tuyết Mai

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8