Tìm kiếm
Hà Thanh Đạt
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
321 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
10/01/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
Giữa Kì

2023-04-13 18:27:15 · 39 views

Ý tưởng nhân vật

2023-03-30 18:29:44 · 31 views

btvn buoi 5

2023-03-23 17:34:14 · 46 views

btvn len ma`u

2023-03-21 08:48:31 · 91 views

BTVN buoi 3

2023-03-16 00:27:54 · 32 views

BTVN

2023-03-14 16:28:27 · 21 views

BTVN1 - Hà Thanh Đạt

2023-03-08 22:12:37 · 61 views

DP 98.1 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 10 /16
Số Topic đã hoàn thành: 7 /9

BTVN buổi 1

BTVN1 - Hà Thanh Đạt

Bài tập buổi 2

BTVN

Bài tập về nhà buổi 03

BTVN buoi 3

Bài tập về nhà buổi 04

btvn len ma`u

Bài tập về nhà buổi 05

btvn buoi 5

Bài tập về nhà buổi 06

Bài tập về nhà buổi 07

Ý tưởng nhân vật

Bài Tập Giữa Khóa

Giữa Kì

Bài Tập Cuối Khóa

Bằng Giỏi
DP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Digital Painting - Hà Nội
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0