Đinh Thị Phúc
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
41 lượt
Thành viên từ
21/03/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Đinh Thị Phúc

2023-05-14 00:58:45 · 14 views

BTVN Buổi 5

2023-05-06 16:03:38 · 3 views

BTVN Buổi 5

2023-05-06 14:05:15 · 6 views

BTGK Buổi 4 - Đinh Thị Phúc

2023-05-06 11:01:07 · 4 views

BTVN b2

2023-04-23 11:07:57 · 8 views

BTVN số 1 - Đinh Thị Phúc

2023-04-22 23:55:14 · 6 views

PP 99.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /5

[BTVN] - Buổi 1

BTVN số 1 - Đinh Thị Phúc

[BTVN] - Buổi 2

BTVN b2

[BTVN] - Buổi 4

BTGK Buổi 4 - Đinh Thị Phúc

[BTVN] - Buổi 5

BTVN Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

BTCK - Đinh Thị Phúc

Xem bằng