Ngô Ngọc Bích
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
52 lượt
Thành viên từ
06/04/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buổi 678 Bichnn

2023-05-14 03:32:56 · 14 views

btvn buổi 2 - Bichnn

2023-05-14 00:38:40 · 5 views

BTVN Buổi 4 - bichnn

2023-05-13 23:41:24 · 9 views

BTVN buổi 5

2023-05-06 10:50:12 · 13 views

BTVN Buổi 1 Ngô Ngọc Bích

2023-04-16 01:15:25 · 11 views

PP 99.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BTVN] - Buổi 1

BTVN Buổi 1 Ngô Ngọc Bích

[BTVN] - Buổi 2

btvn buổi 2 - Bichnn

[BTVN] - Buổi 4

BTVN Buổi 4 - bichnn

[BTVN] - Buổi 5

BTVN buổi 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

BTVN Buổi 678 Bichnn

Xem bằng