Nguyễn Quỳnh Anh
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
63 lượt
Thành viên từ
06/04/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 3_Nguyen Quynh Anh

2023-05-14 16:04:19 · 10 views

BTCK_Nguyen Quynh Anh

2023-05-14 15:32:13 · 13 views

BTVN2

2023-04-16 13:22:38 · 15 views

BTVN1

2023-04-15 19:37:34 · 25 views

PP 99.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

[BTVN] - Buổi 1

BTVN1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN2

[BTVN] - Buổi 4

BTVN 3_Nguyen Quynh Anh

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

BTCK_Nguyen Quynh Anh

Xem bằng