Nguyễn Thanh Tâm
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
191 lượt
Thành viên từ
06/04/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK TamNT

2023-05-12 15:48:26 · 26 views

BTVN 05 TamNT

2023-05-05 17:07:34 · 15 views

BTVN 04 TamNT

2023-04-21 13:29:25 · 31 views

BTVN 02 TamNT

2023-04-14 17:56:35 · 61 views

BTVN 01 Tamnt

2023-04-09 11:27:33 · 58 views

PP 99.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BTVN] - Buổi 1

BTVN 01 Tamnt

[BTVN] - Buổi 2

BTVN 02 TamNT

[BTVN] - Buổi 4

BTVN 04 TamNT

[BTVN] - Buổi 5

BTVN 05 TamNT

[BTVN] - Buổi 6+7+8

BTCK TamNT

Xem bằng