Nguyễn Văn Đích

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
31 dự án
Số lượt xem
1421 lượt
Số lượt thích
45 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
11/10/2023
Liên hệ
Kỹ năng
buổi 6

2024-06-10 19:11:22 · 6 views

ID

2024-06-07 18:46:37 · 5 views

BTVN B4

2024-06-05 16:31:13 · 11 views

BTVN buổi 3

2024-06-03 18:17:08 · 7 views

BTVN

2024-05-31 19:14:55 · 10 views

BTVN b1

2024-05-29 16:25:58 · 18 views

Bài tập cuối môn

2024-05-24 19:58:40 · 39 views

BTVN buổi 8

2024-05-20 07:44:50 · 67 views

BTVN buổi 7

2024-05-17 17:54:11 · 30 views

BTVN buổi 6

2024-05-15 17:07:52 · 44 views

Food poster

2024-05-13 19:11:27 · 29 views

btvn buổi 4

2024-05-10 17:30:46 · 99 views

btvn buổi 3

2024-05-08 12:20:42 · 202 views

BTVN buổi 2

2024-05-06 11:49:06 · 90 views

BTV buổi 1

2024-05-02 15:34:30 · 30 views

Potrait letter stamps

2024-04-24 11:10:17 · 154 views

BTVN buổi 8

2024-04-19 18:26:03 · 24 views

BT buổi 7

2024-04-17 16:15:21 · 44 views

Mậng Xòi Nê

2024-04-15 17:32:33 · 16 views

Pattern

2024-04-10 14:10:58 · 36 views

BTVN buổi 3

2024-04-08 18:01:53 · 19 views

BTVN buổi 2

2024-04-05 16:55:35 · 24 views

btvn

2024-04-03 12:30:11 · 33 views

BTCM

2024-03-29 18:19:33 · 60 views

ART DECO

2024-02-02 21:06:54 · 33 views

Final Assignment

2023-12-27 17:01:58 · 44 views

BTVN buổi 6

2023-12-18 14:11:28 · 39 views

BTVN buổi 4

2023-12-12 12:29:27 · 56 views

BTVN buoi3

2023-12-11 16:52:38 · 55 views

BTVN buổi 2

2023-12-08 14:06:25 · 29 views

BTVN buổi 1

2023-12-05 18:59:02 · 68 views

GM 1
Khoá Thiết Kế Đồ Họa Đa Phương Tiện
Giảng viên:
Nguyễn Xuân An
Trợ giảng:
Academy
Số buổi đã học: 24 /212
Số Topic đã hoàn thành: 31 /32

B1 Basic Art

BTVN buổi 1

B2 Line

BTVN buổi 2

B3 Shape

BTVN buoi3

B4 Form

BTVN buổi 4

B6 Ngôn ngữ thị giác

BTVN buổi 6

Tổng kết

Final Assignment

Tổng kết Fundamental

ART DECO

BTCM

BTCM

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 1

btvn

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 2

BTVN buổi 2

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 3

BTVN buổi 3

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 4

Pattern

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 6

Mậng Xòi Nê

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 7

BT buổi 7

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 8

BTVN buổi 8

[Kì 2 - AI] Bài Tập Cuối Môn

Potrait letter stamps

BTVN BUỔI 1

BTV buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 3

btvn buổi 3

BTVN BUỔI 4

btvn buổi 4

BTVN BUỔI 5

Food poster

BTVN BUỔI 6

BTVN buổi 6

BTVN BUỔI 7

BTVN buổi 7

BTVN BUỔI 8

BTVN buổi 8

BTCM

Bài tập cuối môn

BTVN BUỔI 1

BTVN b1

BTVN BUỔI 2

BTVN

BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTVN B4

BTVN BUỔI 5

ID

BTVN BUỔI 6

buổi 6

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Precourse 2.1
GM Pre-course 1
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0