Phạm Minh Long

1

Đang làm tại
Freelancer
Dự án đã thực hiện
21 dự án
Số lượt xem
3776 lượt
Số lượt thích
54 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
13/10/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting Toàn Diện
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting Toàn Diện
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tốt nghiệp nhóm 1 - BLAZE WITHIN

2024-02-04 21:30:28 · 65 views

Bài kết thúc học phần - Kaim-A the Vampire

2024-01-07 23:47:43 · 194 views

Bài tập về nhà 22 - Kaim-A's Colors

2024-01-03 17:02:24 · 50 views

Bài tập về nhà 21 - Kaim-A's Expressions

2024-01-01 02:25:36 · 14 views

Bài tập về nhà 20 - The Jerk

2023-12-26 18:01:34 · 88 views

Bài tập về nhà 18 - JoJo's Poses

2023-12-20 17:42:14 · 24 views

Bài tập về nhà 17 - Loomis Halloween

2023-12-15 16:58:42 · 60 views

Bài tập về nhà 14 - Seasons In The Sun

2023-12-12 23:50:17 · 20 views

Bài kết thúc học phần - Milo-K da Meg

2023-12-12 21:18:26 · 270 views

Bài tập về nhà 13 - Milo-K's Sketch

2023-12-12 18:01:40 · 16 views

Bài tập về nhà 15 - LydArt's Analysis

2023-12-10 00:01:58 · 24 views

Bài giữa học phần - Bass Slapping

2023-12-05 06:57:46 · 323 views

Bài tập về nhà 11 - Solid Things

2023-11-24 18:01:06 · 309 views

Bài tập về nhà 10 - Artslave's Room

2023-11-21 20:40:51 · 286 views

Bài tập về nhà 09 - Candy Cane

2023-11-17 16:38:08 · 287 views

Bài kết thúc học phần - Isometric Subnautica

2023-11-12 21:17:16 · 289 views

Bài tập về nhà 05 - Isometric Room

2023-11-03 05:53:53 · 294 views

Bài tập về nhà 04 - Rendering

2023-10-31 12:14:25 · 292 views

Bài tập về nhà 03 - Color Bending

2023-10-26 19:47:48 · 288 views

Bài tập về nhà 02 - Fairy's House

2023-10-24 02:17:19 · 289 views

Bài tập về nhà 01 - Lineart

2023-10-20 01:48:28 · 294 views

DC 7.1
Digital Painting Toàn Diện
Giảng viên:
Khánh Ngọc
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 29 /32
Số Topic đã hoàn thành: 21 /21

Bài tập về nhà buổi 01

Bài tập về nhà 01 - Lineart

Bài tập buổi 2

Bài tập về nhà 02 - Fairy's House

Bài tập về nhà buổi 03

Bài tập về nhà 03 - Color Bending

Bài tập về nhà buổi 04

Bài tập về nhà 04 - Rendering

Bài tập về nhà buổi 05

Bài tập về nhà 05 - Isometric Room

Bài tập kết thúc học phần 1

Bài kết thúc học phần - Isometric Subnautica

Bài tập về nhà buổi 9

Bài tập về nhà 09 - Candy Cane

Bài tập về nhà buổi 10

Bài tập về nhà 10 - Artslave's Room

Bài tập về nhà buổi 10

Bài tập về nhà 11 - Solid Things

Học phần 2: Bài giữa kì

Bài giữa học phần - Bass Slapping

Bài tập về nhà buổi 13

Bài tập về nhà 13 - Milo-K's Sketch

Bài 14

Bài tập về nhà 14 - Seasons In The Sun

Bài tập về nhà buổi 15

Bài tập về nhà 15 - LydArt's Analysis

Bài tập về nhà buổi 16

Bài kết thúc học phần - Milo-K da Meg

Bài tập về nhà buổi 17

Bài tập về nhà 17 - Loomis Halloween

Bài tập về nhà buổi 18

Bài tập về nhà 18 - JoJo's Poses

Bài tập buổi 20

Bài tập về nhà 20 - The Jerk

Bài tập buổi 21

Bài tập về nhà 21 - Kaim-A's Expressions

Bài tập buổi 22

Bài tập về nhà 22 - Kaim-A's Colors

Bài tập kết thúc học phần 3

Bài kết thúc học phần - Kaim-A the Vampire

Bài tập cuối kì

Bài tốt nghiệp nhóm 1 - BLAZE WITHIN

Xem bằng