Trần Võ Anh Thy
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
225 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
03/05/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Trần Võ Anh Thy

2024-06-16 15:06:23 · 5 views

Trần Võ Anh Thy

2024-06-14 00:15:08 · 19 views

Trần Võ ANh Thy

2024-06-13 19:15:24 · 13 views

Trần Võ Anh Thy

2024-05-30 21:06:41 · 32 views

Trần Võ ANh Thy

2024-05-29 16:18:22 · 30 views

Trần Võ Anh Thy

2024-05-28 16:32:48 · 27 views

Trần Võ Anh Thy

2024-05-24 17:57:37 · 8 views

Trần Võ Anh Thy

2024-05-22 16:03:47 · 17 views

Trần Võ Anh Thy

2024-05-17 17:48:16 · 42 views

Trần Võ Anh Thy

2024-05-16 18:58:28 · 32 views

ID 114.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN BUỔI 1

Trần Võ ANh Thy

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTCM

Summer Box (Offline) (SG)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 113.11 SG
Illustrator
Giảng viên:
Tiên Nguyễn
Trợ giảng:
Phan Công Đệ
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /5

BTVN Buổi 1

Trần Võ Anh Thy

BTVN Buổi 2

Trần Võ Anh Thy

BTVN Buổi 3

Trần Võ Anh Thy

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

Trần Võ ANh Thy

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Trần Võ Anh Thy

PS 113.11 SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Lương Nhật Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 1

Trần Võ Anh Thy

Bài Giữa Kì

Trần Võ Anh Thy

Bài Cuối Kì

Trần Võ Anh Thy

Xem bằng