Trương Thị Huyền Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
227 lượt
Thành viên từ
28/11/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BT hoàn thiện_Huyền Anh

2018-01-08 12:00:25 · 55 views

Huyền Anh_BTVN B3 Id

2017-12-22 11:18:00 · 43 views

Huyền Anh_BTVN B2 Id

2017-12-18 11:25:24 · 53 views

Huyền Anh_BTVN B1

2017-12-14 10:25:31 · 76 views

ID 31.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Hoàng Hiệp
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN B1

Huyền Anh_BTVN B1

BTVN B2

Huyền Anh_BTVN B2 Id

BTVN B3

Huyền Anh_BTVN B3 Id

BTVN B4

BTCK

BT hoàn thiện_Huyền Anh