Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator
AI 18.2
BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

Làm quen với các công cụ tạo hình cơ bản trong Adobe Illustrator

Vũ Thu Hương
Danh sách các bài đã nộp (2)
Hạn chót Hết giờ
[Buổi-01] Ghép ảnh - Photoshop 18.9

01-12-2016 · 141 views

BTVN-AI18.2-Buoi1-tranthihanh

02-12-2016 · 74 views