Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 1 Dựng video từ footage cho sẵn
Bài Tập Buổi 1

Dựng video từ footage cho sẵn

Danh sách các bài đã nộp (10)

Hạn chót 2020-11-21 00:43:03

BTVN buoi1 25-10-2020 · 232 views
Bài tập buổi 1 Đạt 25-10-2020 · 353 views
Trần Diệu Linh 24-10-2020 · 375 views
BTVN B1 24-10-2020 · 447 views
Bài tập buổi 1 24-10-2020 · 404 views
Nguyễn Bình Minh _ BTVN Buổi 1 25-10-2020 · 304 views
Nguyễn Như Quỳnh_Buổi 1_Pr682_ ColorMe.prProj.mp4 24-10-2020 · 243 views
What is exciting about travelling? 24-10-2020 · 423 views
Ngọc ân bt1 25-10-2020 · 425 views
Bài 1 15-11-2020 · 395 views