AI 82.6 (Online) (Hà Nội)
[Buổi 3] Typography

Thiết kế Espressive Typography

Nguyễn Huy Minh
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
buoi 3

27-11-2021 · 155 views

HOÀNG NHƯ NGỌC - BTVN BUỔI 3

25-11-2021 · 112 views

bt b3

25-11-2021 · 1033 views

Bài tập buổi 3

05-12-2021 · 140 views

buổi 3

21-11-2021 · 101 views

TYPOGRAPHY

24-11-2021 · 121 views

AI BTVN buổi 3

02-12-2021 · 720 views

BTVN Buổi 3

24-11-2021 · 148 views