Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Hoàn thiện một Room Isometric
3D 1.1
Hoàn thiện một Room Isometric

Hoàn thiện một Room Isometric với đầy đủ material, ligting và Render. Khuyến khích Render bằng Eevee và Cycles

Hiếu Bùi
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
Isometric Room 3D

20-07-2022 · 195 views

Isometric Room

03-08-2022 · 315 views

Isometric bedroom

16-08-2022 · 391 views

isometric room

20-08-2022 · 246 views

Bài giữa kì

24-08-2022 · 152 views

Renaissance Isometric

28-08-2022 · 146 views

Isomestric Cute Room

23-09-2022 · 114 views

BREDROOM - BTGK Blender

27-09-2022 · 214 views