Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Sử dụng những kiến thức về UV và texture làm một cảnh về các bộ đồ vật cần trải UV
3D 1.1
Sử dụng những kiến thức về UV và texture làm một cảnh về các bộ đồ vật cần trải UV

Sử dụng những kiến thức về UV và texture làm một cảnh về các bộ đồ vật cần trải UV (ví dụ như bộ mỹ phẩm, bộ hộp sữa, ....)

Hiếu Bùi
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
BTVN Buổi 7

06-08-2022 · 79 views

BTVN 6 - Đào Trà My 3D Blender

09-08-2022 · 161 views

Pasteur Beer Label Design

10-08-2022 · 176 views

Perfume Bottle

10-08-2022 · 252 views

BTVN buổi 7-8

10-08-2022 · 150 views

Trải UV

10-08-2022 · 55 views

BTVN B8 | 3D 1.1 | 140822

14-08-2022 · 343 views

Pham Nam

22-08-2022 · 103 views