Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập về nhà buổi 2
PR 94.1 (Online) (Hà Nội)
Bài tập về nhà buổi 2

Hoàn thiện video từ footage đã có sẵn

Trương Bảo Ngọc
Danh sách các bài đã nộp (13)
Hạn chót Hết giờ
PR BT2 - LÝ THANH LAM

29-10-2022 · 25 views

btvn buổi 2

31-10-2022 · 22 views

Video 2

31-10-2022 · 19 views

BTVN buổi 2

01-11-2022 · 5 views

Bài 2

01-11-2022 · 6 views

Quang Ngoc

01-11-2022 · 5 views

BVN Buổi 2

01-11-2022 · 7 views

BTVN 2

01-11-2022 · 20 views

BTVN 2

01-11-2022 · 6 views

BTVN B2 Footage 2 (Hội Thoại)

03-11-2022 · 8 views

BTVN2

03-11-2022 · 9 views

btvn b2

06-11-2022 · 2 views

Colorme_Premiere_BTVN2_Diem Vo

08-11-2022 · 4 views