Lý Thanh Lam

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Graphic Designer
Học tại
Văn Lang Uni
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
142 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
20/05/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Kỹ năng
BT giữa kỳ - LÝ THANH LAM

2022-11-19 21:31:19 · 22 views

HÀ GIANG - LÝ THANH LAM

2022-11-19 19:36:32 · 14 views

PR BT2 - LÝ THANH LAM

2022-10-29 16:08:15 · 25 views

Premiere Buổi 1 - LÝ THANH LAM

2022-10-29 13:05:32 · 16 views

BTCK - LAM

2022-07-09 12:26:53 · 13 views

BUOI 4 - BT GIUA KY

2022-06-18 22:02:55 · 20 views

BUOI 3 - LAM

2022-06-18 15:12:39 · 9 views

BUOI 2 - LAM

2022-06-15 19:09:53 · 3 views

BUỔI 1 - LÝ THANH LAM

2022-06-09 22:19:34 · 20 views

PR 94.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập về buổi 1

Premiere Buổi 1 - LÝ THANH LAM

Bài tập về nhà buổi 2

PR BT2 - LÝ THANH LAM

Bài giữa kì

BT giữa kỳ - LÝ THANH LAM

Bài cuối kì

HÀ GIANG - LÝ THANH LAM

Xem bằng
AE 89.4 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài Tập Buổi 1

BUỔI 1 - LÝ THANH LAM

Bài Tập Buổi 2

BUOI 2 - LAM

Bài Tập Buổi 3

BUOI 3 - LAM

Bài Tập Giữa Kỳ

BUOI 4 - BT GIUA KY

Bài Tập Cuối Kỳ

BTCK - LAM

Xem bằng