Tìm kiếm
Nguyễn Đỗ Lan Phương

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
3661 lượt
Thành viên từ
19/04/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2018-06-01 09:00:05 · 1102 views

BTVN6

2018-05-30 10:17:11 · 1081 views

BTVN4

2018-05-23 02:12:10 · 986 views

BTVN3

2018-05-17 23:46:36 · 132 views

BTVN2

2018-05-16 06:23:00 · 192 views

BTVN1

2018-05-10 22:38:43 · 168 views

PS 35.13 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Thị Quản Hậu
Trợ giảng:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1 - CẮT GHÉP CƠ BẢN

BTVN1

BTVN 2 - LAYOUT

BTVN2

BTVN 3 - POSTER CƠ BẢN

BTVN3

BTVN 4 - POSTER GIỮA KÌ

BTVN4

BTVN 5 - POSTER HOÀN CHỈNH

BTVN 6 - POSTER CUỐI KÌ

BTVN6

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

BTCK