Tìm kiếm
Mai Yến Nhi

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
6085 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
21/04/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 2

2018-10-09 14:49:26 · 1085 views

BTVN1

2018-10-04 18:55:41 · 1145 views

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

2018-06-01 01:56:57 · 1199 views

BTVN5

2018-05-25 00:48:06 · 1589 views

BTVN4- POSTER

2018-05-23 01:59:11 · 646 views

BTVN3- POSTER

2018-05-17 23:20:52 · 152 views

BTVN2 - LAYOUT

2018-05-15 18:24:50 · 129 views

Nộp BTVN1

2018-05-10 14:41:20 · 140 views

AI 40.14 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Trợ giảng:
Võ Bá Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN 1 - TẠO HÌNH CƠ BẢN

BTVN 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN 2

BTVN 3 - TYPO

LOGO HOÀN CHỈNH

[BÀI TẬP CUỐI KỲ]

PS 35.13 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Thị Quản Hậu
Trợ giảng:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1 - CẮT GHÉP CƠ BẢN

Nộp BTVN1

BTVN 2 - LAYOUT

BTVN2 - LAYOUT

BTVN 3 - POSTER CƠ BẢN

BTVN3- POSTER

BTVN 4 - POSTER GIỮA KÌ

BTVN4- POSTER

BTVN 5 - POSTER HOÀN CHỈNH

BTVN5

BTVN 6 - POSTER CUỐI KÌ

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

BTCK - BỘ ẤN PHẨM