Trương Hoàng Anh Thy

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
1545 lượt
Thành viên từ
01/05/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2018-06-01 00:43:25 · 704 views

BTVN 4

2018-05-23 00:17:47 · 662 views

BTVN 3

2018-05-18 01:52:57 · 68 views

BTVN 1

2018-05-10 14:54:39 · 111 views

PS 35.13 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Thị Quản Hậu
Trợ giảng:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN 1 - CẮT GHÉP CƠ BẢN

BTVN 1

BTVN 2 - LAYOUT

BTVN 3 - POSTER CƠ BẢN

BTVN 3

BTVN 4 - POSTER GIỮA KÌ

BTVN 4

BTVN 5 - POSTER HOÀN CHỈNH

BTVN 6 - POSTER CUỐI KÌ

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

BTCK