Tìm kiếm
Lê Quang Thành

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
3720 lượt
Thành viên từ
08/05/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2020-06-08 14:35:12 · 405 views

BTCK

2020-06-08 14:31:10 · 411 views

Trang chủ Website

2020-05-22 10:31:41 · 472 views

Bài tập cuối khóa

2018-10-26 15:17:37 · 557 views

BTVN - Buổi 3

2018-10-12 13:13:04 · 583 views

BTVN - Buổi 2

2018-10-10 10:06:00 · 670 views

BTVN - Buổi 1

2018-10-04 21:26:14 · 622 views

UI 61.31 (Sài Gòn)
UI - UX
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Trợ giảng:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BTGK

Trang chủ Website

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi
UI - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - UX - Danh Sách Chờ (Cơ sở 3)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 40.13 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Lê Huỳnh Mai Phương
Trợ giảng:
Nguyễn Kim Ngân
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN - Buổi 1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN - Buổi 2

Buổi 3 - Typography

BTVN - Buổi 3

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

Bài tập cuối khóa