Tìm kiếm
Nguyễn Lê Thanh Trúc

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
546 lượt
Thành viên từ
12/08/2018
Liên hệ
Kỹ năng
Nguyễn Lê Thanh Trúc_BTVN buổi 1

2018-10-05 15:12:48 · 546 views

PR - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 40.13 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Lê Huỳnh Mai Phương
Trợ giảng:
Nguyễn Kim Ngân
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

Nguyễn Lê Thanh Trúc_BTVN buổi 1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Buổi 3 - Typography

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

PS 40.14 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Đoàn Lê Quốc Huy
Trợ giảng:
Dương Thị Quản Hậu
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0