Tìm kiếm
Phan Nguyệt Minh

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
1296 lượt
Thành viên từ
23/08/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BUỔI 1 AI

2018-10-04 16:38:50 · 613 views

Bài tốt nghiệp

2018-09-28 16:29:43 · 683 views

PR - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 40.13 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Lê Huỳnh Mai Phương
Trợ giảng:
Nguyễn Kim Ngân
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

BUỔI 1 AI

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Buổi 3 - Typography

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

PS 39.15 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Thị Quản Hậu
Trợ giảng:
Đoàn Lê Quốc Huy
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BT GIỮA KỲ

BTVN BUỔI 5

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

Bài tốt nghiệp