Bùi Thị Thanh Phương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Hà Nội
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
3602 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Thành viên từ
01/08/2019
Lần cuối Online
15-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-04-07 20:00:30 · 3 views

BT HET MON

2022-03-12 20:51:47 · 4 views

Bài hết môn PS - Thanh Phuong

2021-12-30 17:49:49 · 216 views

btvn buổi 5 - Thanh Phuong

2021-12-23 18:47:49 · 527 views

btvn pts buoi 4 - Thanh Phuong

2021-12-21 16:38:43 · 155 views

btvn pts buổi 3 - Thanh Phuong

2021-12-16 14:44:53 · 962 views

btvn pts buổi 2 - Thanh Phuong

2021-12-14 18:53:28 · 95 views

btvn pts buổi 1 - Thanh Phương

2021-12-11 14:39:39 · 213 views

Thanh Phuong

2021-12-04 09:55:29 · 813 views

BTVN buoi 4 - THANH PHUONG

2021-11-20 19:05:51 · 295 views

BTVN buoi 3 -Thanh Phuong

2021-11-18 15:55:56 · 162 views

THANH PHƯƠNG

2021-11-11 18:04:08 · 157 views

GD - Danh sách chờ (Hà Nội)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu GD 26.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /34
Thiết kế chuyên sâu GD 26.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /34
Thiết kế chuyên sâu 13.1
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /28