Bùi Thị Thanh Phương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Hà Nội
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
4287 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Thành viên từ
01/08/2019
Lần cuối Online
15-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-04-07 20:00:30 · 3 views

BT HET MON

2022-03-12 20:51:47 · 4 views

Bài hết môn PS - Thanh Phuong

2021-12-30 17:49:49 · 271 views

btvn buổi 5 - Thanh Phuong

2021-12-23 18:47:49 · 612 views

btvn pts buoi 4 - Thanh Phuong

2021-12-21 16:38:43 · 195 views

btvn pts buổi 3 - Thanh Phuong

2021-12-16 14:44:53 · 1052 views

btvn pts buổi 2 - Thanh Phuong

2021-12-14 18:53:28 · 127 views

btvn pts buổi 1 - Thanh Phương

2021-12-11 14:39:39 · 239 views

Thanh Phuong

2021-12-04 09:55:29 · 991 views

BTVN buoi 4 - THANH PHUONG

2021-11-20 19:05:51 · 360 views

BTVN buoi 3 -Thanh Phuong

2021-11-18 15:55:56 · 245 views

THANH PHƯƠNG

2021-11-11 18:04:08 · 188 views

GD - Danh sách chờ (Hà Nội)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu GD 26.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /34
Thiết kế chuyên sâu GD 26.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /34
Thiết kế chuyên sâu 13.1
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /28