Tìm kiếm
Vũ Minh Ngọc

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại học Ngoại Thương
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
2187 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
12/08/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B5+6- Vũ Minh Ngọc - Ai 54.5

2019-10-02 12:45:40 · 444 views

BTVN B4 - Vũ Minh Ngọc - Ai 54.5

2019-09-28 00:48:47 · 458 views

BTVN B3- Vũ Minh Ngọc - Ai 54.5

2019-09-24 18:49:10 · 394 views

BTVN B2 - Vũ Minh Ngọc - Ai 54.5

2019-09-24 18:02:47 · 418 views

BTVN B1- Vũ Minh Ngọc - Ai 54.5

2019-09-17 22:26:10 · 473 views

AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1- Vũ Minh Ngọc - Ai 54.5

BTVN BUỔI 2

BTVN B2 - Vũ Minh Ngọc - Ai 54.5

BTVN BUỔI 3

BTVN B3- Vũ Minh Ngọc - Ai 54.5

BTVN BUỔI 4

BTVN B4 - Vũ Minh Ngọc - Ai 54.5

BTVN BUỔI 5 + 6

BTVN B5+6- Vũ Minh Ngọc - Ai 54.5

BTCK

Bằng Khá