Lý Hồng Bảo Khánh

Living in Hồ Chí Minh

Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
41 lượt
Thành viên từ
24/10/2019
Liên hệ
Kỹ năng
Kong movie poster

2022-09-28 21:33:57 · 41 views

PR DANH SÁCH CHỜ SG
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN 1

Kong movie poster

BTVN 2

BTVN 4

BTVN 6

BTVN 7

STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0