Tạ Kim Dung

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sunhouse
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
2843 lượt
Thành viên từ
07/02/2020
Liên hệ
Kỹ năng
Taylor Swift

2020-02-26 18:55:00 · 477 views

Kim Dung

2020-02-26 18:33:02 · 2366 views

PP 59.1
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVN tuần 1

BTVN tuần 2

Taylor Swift

BTCK