Long Phan

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
5338 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
18/09/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
Nàng thơ

2020-11-11 19:10:42 · 454 views

Nàng thơ

2020-11-11 19:10:23 · 718 views

Nàng thơ

2020-11-11 19:10:06 · 448 views

Nàng thơ

2020-11-11 19:09:47 · 1820 views

Nàng thơ

2020-11-11 19:09:26 · 1453 views

Long Phan

2020-10-26 19:04:44 · 445 views

Thiết kế chuyên sâu - Danh sách chờ
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 68.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Buổi 1

Long Phan

Buổi 3

BTCK

Nàng thơ

Xem bằng
PT 68.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Buổi 1

Long Phan

Buổi 3

BTCK

Nàng thơ

Xem bằng