Nguyễn Sinh Hoàng Hà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
5935 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
30/09/2020
Liên hệ
Kỹ năng
Untitled

2020-11-11 17:52:17 · 1975 views

Walk walk walk

2020-11-11 17:39:36 · 377 views

Tryna have a frame

2020-11-11 17:38:41 · 412 views

Model acts like this

2020-11-11 17:35:32 · 680 views

Still waiting but on the stairs

2020-11-11 17:32:05 · 1084 views

WAITING FOR SOMETHING

2020-11-11 17:28:17 · 1407 views

PT 68.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Buổi 1

Buổi 3

BTCK

Untitled