Trang kiều Nguyễn

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
265 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
17/03/2017
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK-24.4

2017-06-02 20:51:57 · 46 views

BTVN B4

2017-06-02 20:24:54 · 41 views

BTVN B6

2017-05-31 16:40:08 · 42 views

BTVNB5-double exposure

2017-05-26 16:43:04 · 27 views

BTVNB4-pts

2017-05-19 17:13:45 · 25 views

BTVNB3-pts

2017-05-17 16:17:13 · 31 views

BTVNB1- Fashion

2017-05-12 11:13:47 · 37 views

buổi 2

2017-04-17 19:39:39 · 16 views

PS 24.4
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVNB1- Fashion

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVNB3-pts

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVNB4-pts

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTVN B4

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVNB5-double exposure

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK-24.4

[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN B6

Xem bằng
PR 23.2
Premiere
Giảng viên:
Nông Nhật Quang
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

[ BTVN Buổi 2 ]

buổi 2