Hà Hoàng Lâm
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
174 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
22/10/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
UFC

2022-10-21 20:08:59 · 22 views

UFC.

2022-10-19 19:18:57 · 25 views

UNIQLO

2022-10-12 19:07:29 · 47 views

RPT.MCK

2022-10-05 19:00:40 · 45 views

BTVN1 - Uchiha Itachi

2022-09-30 18:27:43 · 35 views

PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN 1

BTVN1 - Uchiha Itachi

BTVN 2

RPT.MCK

BTVN 4

UNIQLO

BTVN 6

UFC.

BTVN 7

UFC

Xem bằng